Yozgat Bozok Üniversitesi

SINIF EĞİTİMİ UZAKTAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek

Lisans Programının amacı sınıf öğretmenliği alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık;

bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen

yetiştirmek. Bu amaca yönelik olarak, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans çerçeve programı doğrultusunda alan

bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı

olarak yürütülmektedir. Bu genel amaç doğrultusunda Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programıyla gerçekleştirilecek

amaçlar:

 Alanındaki konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,

♦ Problem çözme becerisi gelişmiş,

 Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden,

Eleştirel düşünebilen,

 Takım halinde çalışabilen,

 Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,

 Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,

 Eğitim ve öğretim ortamlarını hedeflere uygun olarak tasarımlayan,

 Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi,

 Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlama açısından ilgili ve etkin öğretmeni yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.